Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Prof. zw. dr hab. Piotr CzerwińskiUniwersytet Śląski w Katowicach
Instytu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Kierownik Zak
ładu Języka Rosyjskiego

Zainteresowania naukowe:

Leksykologia, semazjologia, etymologia, słowotwórstwo; semantyka, mentalność i świadomość językowa; kategorie semantyczne i pojęciowe, struktury i formy w ujęciu etnologicznym, lingwopsychologicznym, lingwokulturowym i porównawczym.

J
ęzykoznawca, członek 5 kolegiów redakcyjnych w czasopismach naukowych, autor licznych publikacji, jego dorobek naukowy liczy prawie 500 pozycji, wśród których są monografie, słowniki, encyklopedie, leksykony, artykuły, recenzje oraz komputerowy program nauczania o ptakach ujęty w ramy lingwistyczno-encyklopedyczne. W jego pracy naukowej jedno z ważniejszych miejsc zajmują zwierzęta i leksyka zwierzęca, zwłaszcza w ujęciu etymologicznym, a także lingwopsychologicznym i in. Interesują go zagadnienia funkcjonowania zwierząt w świadomości językowej, istnienia świata zwierzęcego w tradycji folkloru, postrzegania zwierząt przez pryzmat mentalności etnicznej.    

Prowadzone badania naukowe:
Nominacja j
ęzykowa w aspekcie leksykograficznym i uzualnym; modele i formy werbalne kontaktów interpersonalnych w aspekcie lingwokulturologicznym; język rosyjski w aspekcie funkcjonalnym i uzualnym; leksykografia i dydaktyka.


Wybrane publikacje (związane ze zwierzętami):

- Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. В 2-х тт. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 1 - 510 с., т. 2 - 511 с. (Соавт.:  М.А. Надель-Червинская). [Отв. ред. серии: проф. П.П. Червинский]. [Рец.: в газете "Город N", 1996, № 8, авт. Н. Волкова]
- Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. В 2-х тт. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т.1 - 544 с., т.2 - 608 с. (Соавт.: М.А. Надель-Червинская). [Отв. ред.: проф. П.П. Червинский]
- Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга третья: Домашние животные. В 2-х тт. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 1 - 542 с., т.2 - 542 с. (Соавт.: М.А. Надель-Червинская). [Отв. ред.: проф. П.П.Червинский]  
- Толковый словарь Вл. Даля: тайны закрытой книги. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 1, c. 6-47.
- Указатель синонимических названий. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т.1, c. 195-218. (Соавт.: М.А. Надель-Червинская).
- Этимологический словарь названий птиц. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 7-74.  
- Традиционная и нетрадиционная этимология: возможности и перспективы. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 75-149.  
- Энциклопедический словарь: Птицы. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 149-314.  
- Имя для птицы. Поэтические номинации Анны Ахматовой. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: Птицы. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 457-474.
- Энциклопедический словарь: Дикие звери. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 5-230.
- Этимологический словарь: Дикие звери. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 231-270.
- Звери и животы: два состояния души человека. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 271-310.
- Список сокращений. Примечания. Устаревшие и редкие слова. Термины. [W:]  Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 2, с. 568-608.  
- Энциклопедический словарь: Домашние животные. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга третья: Домашние животные. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 1, с. 293-406.
- Этимологический словарь: Домашние животные. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга третья: Домашние животные. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 1, с. 407-466.  
- Значения и переходы. Метаморфозы животной души сознания. [W:] Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга третья: Домашние животные. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. Т. 1, с. 447-542.
- "Орнитариум, или Птичий мир". Лингвоэнциклопедический словарь интегрированного типа (описание системы) [W:] Учебно-методическая конференция "Новые информационные технологии в учебном процессе РГУ", 7 апреля 1995. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону 1995, 2 с. (Соавт.: М.А. Червинская).  
- Национальное - это не то, что о нем думают все, а то, что думает каждый (о спец. курсе "Этнология и политика"). [W:] "Город N", апрель 1993, 5 с.

Publikacje w Internecie i na CD:

- Эколого-семантический словарь лингвоэнциклопедического направления. Орнитариум, или Птичий мир // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Вып. 9, том I (2000). (http://www.nicomant.org). - 3 с. - Соавт.: M. Nadel-Czerwinska.
- Типы семантических ассоциаций (одна восточная сказка и проблема мотива номинации) // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Вып. 9, том II (2000). (http://www.nicomant.org). - 6 с.
- Птицы. Этимологический словарь русских названий // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Вып. 9 (2000), Приложение "Словарные фонды". (http://www.nicomant.org). - 150 с.
- Естество сверхъестественного фантомы духовной свободы древнерусской притчи и Физиолога // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Вып. 10, том I (2000). (http://www.nicomant.org). - 32 с.  
- 'Кот' и 'кошка' - мифологические аспекты этимологического анализа // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Вып. 10, том I (2000). (http://www.nicomant.org). - 17 с. - Соавт.: M. Nadel-Czerwinska.
- Оппозиции любовных отношений в поэзии Анны Ахматовой (метафорические образы птиц и связанные с ними фольклорные ассоциации) // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Вып. 10, том II (2000). (lt http://www.nicomant.org). - 15 с. - Соавт.: M. Nadel-Czerwinska.    
- Шкура животного: пространство и форма другого существования // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process - Т. 1, (1998)2. (http://www.nicomant.org). - 12 с.
- Синонимический словарь: указатель названий птиц в словаре Вл. Даля // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. - Выпуск 2 (1999) - Приложение VII. Словарные фонды. (http://www.nicomant.org). - 104 с. - Cоавт.: M. Nadel-Czerwińska.
-
Названия птиц в словаре Вл. Даля. Словарь синонимов, исправленный и дополненный // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process. -  Вып. 4, Приложение VП (1999). (http://www.nicomant.org). - 46 с. - Соавт.: М.А. Надель-Червинская.
- Природа звериного и неопытного - два современных сюжета // Творчество и коммуникативный процесс - Creativity & Communication Process - Т. 2, (1998)1. (http://www.nicomant.org). - 12 с.
- Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. Т. 2. Ч. 1. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Тернополь: Крок, 2013. 396 с. (Соавт.: М. Надель-Червинская)
- Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга вторая: Дикие звери. Т. 1. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Тернополь: Крок, 2012. 600 с. (Соавт.: М. Надель-Червинская)
- Семантический язык фольклорной традиции. Тернополь: Крок, 2011 (репринт изд. 1989 г.) . 228 с.
- Лисы полей искривленного отражения. Категории представления поляков в русской повести XVII в. [W:] Наукові записки Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Ред. кол.: В. М. Ожоган (відп. ред.) та ін. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. Вип. 73. –  Ч. 2. – С. 65-76.
- Skóra zwierzęcia: przestrzeń i forma „innego istnienia. [W:] Cywilizacja Przestrzeń Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński, Wydawnictwo Un-tu Śląskiego, Katowice 2005, s. 199-206.
-
Природа „звериного и „неопытного два современных сюжета. [W:] Полифония в культуре, тексте и языке. Ред. Б. Синочкина, Каунас 2002, с. 144-152.
- Естество сверхъестественного фантомы духовной свободы древнерусской притчи и „Физиолога. [W:] Literaturwissenschaftliche und linguistische Forschungsaspekte der phantastischen Literatur. Red. G. Giesemann, T. Stepnowska: Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2002, s. 69-90.
- Rose in Dornen к интерпретации одного романтического мотива. [W:] Wschód – Zachód: Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodidaktyczne na przełomie milenium. Red. M. Rycielska i G. Lisowska. Słupsk 2002, s. 19-24.
-
Anna Achmatowa – metaforyczne obrazy ptaków i związane z nimi folklorystyczne asocjacje. [W:] Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek, Katowice 2002, s. 328-342 (wspуłaut.: M. Nadel-Czerwińska).  
-
Семантика преодолений пространства в русском фольклорном тексте (Гуси-Лебеди). [W:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Ред. Н.П. Исаев, Е.В. Исаева, Т. Медзиньски. Варшава 2001, с. 389-394.
- Шкура животного: пространство и форма другого  существования. [W:] Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика. Ред. Л.В. Лисоченко. Таганрог 1999, с. 186-191.
Zob. więcej: http://www.ifw.us.edu.pl/zaklad-jezyka-rosyjskiego/


Zwierzęta…

Miłośnik zwierząt, głównie psów. Obecnie jest właścicielem psa rasy polski owczarek nizinny, który ma na imię Danek (od Jordan), a od niedawna - młodego pieska rasy hiszpański pies dowodny o imieniu Fromek.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego