Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

O LABORATORIUM

           Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK) jest pracownią badawczą, afiliowaną przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Pracownia została zatwierdzona dnia 31 marca 2014 roku przez Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ. Zespół spontanicznie zawiązał się z chwilą powołania platformy badawczej na początku maja 2013 roku podczas obrad I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej na temat „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”, która została zorganizowana przez pracowników Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Z czasem do naszej grupy dołączyli kolejni badacze – zwolennicy interdyscyplinarności w nauce o charakterze konsiliencyjnej Trzeciej Kultury – pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni, krajowych i trzech zagranicznych.


           Inicjatorką i założycielką Laboratorium jest dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, która od 2003 roku prowadzi interdyscyplinarne studia nad zwierzętami, najpierw poszukując inspiracji w literaturze polskiej (utwory Zofii Kossak), a następnie rosyjskiej. Zainicjowała ona polskie badania nad podmiotowością zwierząt. Jednak rola kierownika LAS-TK sprowadza się wyłącznie do roli integrującej naukowe środowisko „prozwierzęce” oraz do funkcji organizacyjnej, ponieważ wielu członków LAS-u zajmowało się zagadnieniami związanymi z Animal Studies w ujęciu idei Trzeciej Kultury zanim Laboratorium powstało, niezależnie od siebie. Wśród humanistów z Uniwersytetu Śląskiego szczególnie aktywni w tym zakresie byli pracownicy założonej przez prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka Katedry Literatury Porównawczej, a także poloniści z Zakładu Teorii Literatury kierowanego przez prof. zw. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego oraz dr hab. prof. UŚ. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, która od 2005 roku wykorzystuje koncepcje tzw. nowej biologii w badaniach kulturoznawczych. Prace indywidualne prowadzone przez poszczególnych członków LAS-u często miały charakter nowatorski oraz pionierski, wprowadzając do nauki polskiej dyskurs spod znaku posthumanizmu oraz humanistyki ekologicznej, a także poruszając zagadnienia dotychczas pomijane i z wielu względów niewygodne (np. krytyka antropocentryzmu i homocentryzmu oraz szowinizmu gatunkowego itd.).

           Osoby stanowiące nasz zespół badawczy posiadają ważny dorobek i potencjał naukowy. Do najważniejszych osiągnięć członków zespołu należy organizacja konferencji międzynarodowych i krajowych, udział w konferencjach, sympozjach i seminariach, prezentacja własnych wyników badań, cykle wykładów monograficznych itd. LAS ma na celu sformalizowanie działalności badaczy jako jednego zespołu, któremu przyświecają następujące cele:
- zintegrowanie środowiska naukowców zajmujących się stale lub okazjonalnie tematyką zwierzęcą,
- umożliwienie aktywnej i wydajnej współpracy badawczej oraz wymianę doświadczeń,
- teoretyczne i praktyczne nawiązanie kontaktów naukowych, osiągnięcie porozumienia między humanistami a przedstawicielami nauk przyrodniczych,
- wymiana informacji na temat organizowanych w Polsce i za granicą konferencji i seminariów,
- kontynuowanie konferencji z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” organizowanej przez IFW UŚ pod egidą LAS-u w systemie dwuletnim,
- założenie naukowego czasopisma internetowego lub otwarcie serii wydawniczej pt. „Analog. Interdyscyplinarne Studia nad Zwierzętami”, w których będą publikowane recenzowane artykuły,
- prowadzenie badań, które w przyszłości zaowocują opracowaniem polskiej dyscypliny akademickiej Animal Studies w takim stopniu, że pozwoli to na wprowadzenie jej do programu dydaktycznego,     
- starania o krajowe i zagraniczne granty, a występowanie o nie w imieniu zespołu ma większe szanse powodzenia niż działanie w pojedynkę,
- popieranie wszelkich akcji i kampanii na rzecz ratowania dzikiej przyrody i zwierząt w potrzebie,
- organizowanie spotkań z osobami, które swoją działalnością zawodową i społeczną kształtują oraz wpływają na ekologiczne postrzegania świata
- urządzanie wykładów/odczytów przedstawicieli środowiska naukowego, którzy mają podwójne wykształcenie – przyrodoznawcze/ścisłe i humanistyczne,  
- organizowanie zebrań członków LAS-u (dotyczy pracowników Uniwersytetu Śląskiego i osób mieszkających w Katowicach lub w okolicy).

           Do najważniejszych zamierzeń należy projekt metodologiczny, którego celem będzie stworzenie uniwersalnej platformy pozwalającej badać i opisywać zwierzęta/zwierzęcość w tekstach literackich i filozoficznych, dziełach sztuki i w naturalnym środowisku z różnych punktów widzenia, które niczym w soczewce skupią obiektywny i zróżnicowany interdyscyplinarny ogląd świata fauny. Do realizacji naszego zamierzenia pragniemy zaprosić badaczy z różnych ośrodków w kraju i za granicą. Kontakty między humanistami i przyrodoznawcami w ramach idei Trzeciej Kultury powinny przynieść obopólne korzyści.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego