Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Mgr Krzysztof WojciechowskiKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Ekologii Stosowanej
(od października 2014 prawdopodobnie
asystent w Katedrze Zoologii i Ekologii)


Zainteresowania naukowe:  
Jestem magistrem ochrony środowiska. W kręgu moich zainteresowań znajdują się: ornitologia, ekologia ptaków, ekologia stosowana, ochrona przyrody (w krajach wschodnich: Ukraina, Białoruś, Rosja), edukacja ekologiczna. Pracę magisterską poświęciłem rozmieszczeniu i liczebności ptaków w jednej z dzielnic Lublina. Przygotowywana praca doktorska dotyczy rozmieszczenia, liczebności i wybiórczości siedliskowej cietrzewia na terenie Polesia Zachodniego na Białorusi. Badania naukowe obejmują stan populacji kuraków leśnych na Polesiu białoruskim i ukraińskim. Prócz tego zajmuję się wdrażaniem wyników badań naukowych do praktyki ochrony przyrody oraz planowania przestrzennego i strategicznego na szczeblu gminnym oraz tłumaczeniem literatury fachowej z języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Jestem/byłem członkiem wielu społecznych organizacji zajmujących się ochroną środowiska: Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (od 1993), Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (od 1994), Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (1998–2001), Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska KUL (1996-2001, od 2008 r. pełnię funkcję kuratora Koła), Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu (od 1998, a w okresie 2004-2010 byłem sekretarzem REFA), Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (od 2002), Stowarzyszenia Poleskiego (od 2000, od 2004 byłem członkiem zarządu), Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (współpraca od 1999, 2006-07 wiceprezes), Towarzystwa dla Natury i Człowieka (współpraca od 1999), Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Środkowo-Wschodniego (od 2005 do 2011 sekretarz zarządu okręgu).


Zwierzęta…
„Największą miłością mojego życia były zawsze ptaki... pociągały mnie swoją lekkością, barwnością, tajemnicami życia. Była w tym jakaś siła, która kazała mi już o świcie wyskakiwać z łóżka i biec o wschodzie słońca obserwować przyrodę… W nocy śniły mi się gniazda i pisklęta…” – pisał przed wielu laty nestor polskiej fotografii i filmu przyrodniczego Włodzimierz Puchalski. Należę do tej, wcale nie tak nielicznej grupy, która od ptaków rozpoczęła swoją fascynację przyrodą. To ptaki stały u początków pasji przyrodniczej. Wychowując się na wsi miałem wiele okazji by je obserwować. Od dzieciństwa starałem się im pomagać zawieszając skrzynki. Zrobiłem ich w sumie ponad 100. Zainteresowanie ptakami zdecydowało o wyborze studiów, ptakom poświęciłem swoją pracę magisterską.

Dzieciństwo i młodość na wsi były przyczyną nawiązania bliskich więzi również z innymi zwierzętami. Były to nie tylko zwierzęta domowe, ale także dzikie. Od tamtych czasów datuje się moja walka z bestialskim procederem kłusownictwa, który w sposób okrutny, zupełnie niepotrzebnie uśmierca corocznie tysiące stworzeń. Prowadzę do dziś antykłusowniczą działalność.
Kluczową kwestią staje się praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych. Jednym z najlepszych sposobów jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykorzystywanie tych wyników przy opracowywaniu konkretnych programów, planów, strategii ochrony przyrody. Staram się wykorzystywać wyniki własnych badań w ten właśnie sposób.

Wybrane publikacje:
1. Wojciechowski K.,2010, Korytarze ekologiczne a infrastruktura drogowa, w: Giordano K., Biskup R.,(red.),2010, Planowanie inwestycji publicznych aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 305-327
2. Wojciechowski K.,2006, Program rolnośrodowiskowy narzędziem ochrony przyrody na obszarach rolnych, w.: Izdebski J., Szewczak M., (red.), 2006, Wspólna Polityka Rolna – szansą polskiego rolnictwa, Wydawnictwo KUL, Lublina 2006, ss. 81-94

3. Wojciechowski K.,2003, Waloryzacja ornitologiczna, w: Kozłowski S. (red.), Ekorozwój gminy
4. Wojciechowski K., 2002, Waloryzacja ornitologiczna. W: Ekorozwój gminy Terespol. OWD Ekspress Press. Lublin-Terespol
5. Wojciechowski K., 2002, Występowanie i ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis. W: Ekorozwój gminy Wola Uhruska. Drukarnia „Kresowa”. Wola Uhruska
6. Wojciechowski K., Romanowski M., 2002, Awifauna. W: Ekorozwój gminy Wola Uhruska. Drukarnia „Kresowa”. Wola Uhruska


Tłumaczenie literatury fachowej:
Narodowego planu działań na rzecz ochrony orlik grubodziobego (Aquila clanga) i orlika krzykliwego (Aquila pomarina) na Ukrainie, 2011
Tłumaczenie na warsztatach specjalistycznych (z jęz. ros.):

Cietrzew – ostatni dzwonek? Warsztaty poświęcone ochronie cietrzewia w dolinie Biebrzy - Osowiec Twierdza, 26-28.09.2013 r.


Udział w konferencjach:

Zagranicznych:

1. Международный семинар «Теория и идеология заповедного дела. Охрана экосистем и управление природным заповедником» г.Симферополь , Крым, 13-14 апреля 2013 года
a. Referat - Охрана экосистем и управление заповедником
2. III-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКАЯ ШКОЛА по заповедному
делу , Киевский эколого-культурный центр,  30  ноября  -1 декабря 2013 г.  Киев
a. Referat - Концепция абсолютной заповедности

b. Referat -  Экофилософские мысли в Польше

3. II-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКАЯ ШКОЛА по заповедному делу , Киевский эколого-культурный центр, 1-2 декабря 2012 г.  Киев.
a. Referat -  Животные «вредители» в Польше
4. I-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКАЯ ШКОЛА по заповедному
делу , Киевский эколого-культурный центр, 26-27 ноября 2011, Киев.
a. Referat - Современное состояние и проблемы заповедного дела в Польше.

b. Referat - Идеология и практика отечественных Красных книг и опыт Евросоюза.
c. Referat - Проблемы “вредных” животных в Польше на примере волков.

5. III Konferencja Zachodniopoleskiego Oddziału Ochrony Ptaków Ojczyzny, ZO APB, 8.12.2007, Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina, Brześć (Białoruś)
a. Referat - Konflikt w dolinie Rospudy
6. II Konferencja Zachodniopoleskiego Oddziału Ochrony Ptaków Ojczyzny, ZO APB, 9.12.2006, Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina, Brześć (Białoruś)
a. Referat – Projekty i programy ochrony i monitoringu ptaków w Polsce

Międzynarodowych:

1.
XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna. Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego,23-25 września 2013, Brzozów
a.
Referat - Idea ochrony absolutnej i problemy jej wdrażania w zapowiednikach Ukrainy
2. III Konferencja „Nasz Bug” – „Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 26-27.11.2007, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
a. Różnorodność i specyfika przyrodnicza pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego
3. Lasy a powodzie – wpływ gospodarki leśnej w lasach karpackich na zjawisko powodzi, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Dziedzictwa Karpat, 15-18.05.2003 Bystra
a. Różnorodność biologiczna Bugu i Polesia Zachodniego
4. III Międzynarodowe Dni Bugu, Stowarzyszenie Poleskie, Starostwo Powiatowe we Włodawie, 2-3.04.2003 Włodawa
a. Bug, europejski korytarz ekologiczny – światowe dziedzictwo natury

Krajowych:


1. Sesja rocznicowa z okazji XX-lecia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, 23.10.2009 Bielsko-Biała, Hotel na Błoniach,
a. Referat - Czynna czy bierna ochrona przyrody. Chronić procesy czy gatunki?
2. Szkolenie Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 3-6.04.2003 Bystra – Kozia Góra
a. Zagrożenia walorów przyrodniczych doliny Bugu i Polesia Zachodniego
3.  Zjazd Ornitologów Lubelszczyzny, 14-15.04.2007, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin
4. Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza, Lubelski Urząd Wojewódzki, 21.10.2004 Lublin

5. Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych NATURA 2000 w Polsce, Instytut Inżynierii Środowiska PL, 16-18.09.2004 Janów Lubelski
6. Zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, LTO, 16.03.2002 Lublin
7. Tereny przyrodniczo cenne w Lublinie, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, 20.03.2002 Lublin
8. Zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, LTO, 16-18.03.2001 Lublin
9. II ogólnopolska konferencja chiroptreologiczna, PTPP „pro Natura”, Studenckie Koło Chiropterologów UW, 14-14.11.1998 Krzydlina Mała k/ Wrocławia  


Działalność na rzecz ochrony dzikiej przyrody i zwierząt domowych:
Moja działalność pozanaukowa obejmuje edukację, publicystykę (w tym tłumaczenia z języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego), a także praktyczne działania mające na celu ochronę zwierząt i ochronę przyrody. Prowadzona jest na skalę międzynarodową, w ścisłej współpracy z naukowcami i członkami NGO-sów z Ukrainy i Białorusi. Poniżej wybrane przykłady zaangażowania w praktyczną działalność:  
„Kłusownictwo naszym wspólnym problemem”


Udział w międzynarodowym projekcie pt. „Kłusownictwo naszym wspólnym problemem” organizowanym przez Stowarzyszenie „Zielona Swoboda” w 2010 r., który miał na celu walkę z kłusownictwem na terenach przygranicznych trzech wschodnich krajów. W jego ramach odbywały się rajdy antykłusownicze, zajęcia edukacyjne i wydawane były publikacje, m.in. został wydany w trzech wersjach językowych folder „Kłusownictwo w Polsce, Białorusi i Ukrainie – bestialski proceder”: http://zielonaswoboda.eko.org.pl/czytelnia/Klusownictwo_bestialski_proceder.pdf
Jednak najważniejszym efektem projektu było zdjęcie setek wnyków kłusowniczych w wyniku czego uratowane zostało życie wielu zwierząt.

Międzynarodowy Konkurs dla Mediów „Zgniłe Pióro im. Staruchy Szapoklak”


Jestem członkiem jury i współorganizatorem konkursu, którego celem jest walka z bioksenofobią szerzoną przez media. Na konkurs trafiają teksty i audycje (prasa, radio, TV, Internet) zawierające fałszywe materiały, które nawołują do ich zabijania i tępienia. Jury konkursu przyznaje antynagrody w postaci dyplomów. Wyniki konkursu ogłaszane są na konferencji prasowej organizowanej w Kijowie. Konkurs organizowany jest od 2012 r.

Więcej o konkursie w języku rosyjskim:

http://ecoethics.ru/konkurs-gniloe-pero/
W języku polskim:
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2332,article,5680

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2341,article,5770
http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1010  


Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody


Jestem współorganizatorem międzynarodowej szkoły, której zajęcia odbywają się w ostatni weekend listopada w Kijowie, mającej za zadanie szkolenie młodych obrońców przyrody i zwierząt z krajów słowiańskich (Ukrainy, Polski, Rosji i Białorusi). Na zajęciach szkoły stale obecne są tematy walki z kłusownictwem, ochrony wilków i innych zwierząt, problematyka walki z uznawaniem zwierząt za „szkodniki” itp. Szkoła odbywa się od 2011 r.  

Więcej o szkole w języku rosyjskim:

http://ecoethics.ru/shkola-boreyko-voytsehovskogo/
W języku polskim:
http://pracownia.org.pl/aktualnosci,799

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2332,article,5678  


Zajęcia edukacyjne:


Szkoła Młodych Drużynników – Drużyny Ochrony Przyrody (DOP), Ukraina, Zaporoże, Park Narodowy Wielki Ług, sierpień 2010, warsztaty: Kłusownictwo – rozmiar zjawiska i walka z nim; „Wilk, a sprawa polska” – o stanie populacji i problemach ochrony wilka w Polsce.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – Wspólnota Ekologiczna BIOS przy tym liceum – od 2006 roku, kilka razy w roku warsztaty w terenie z zakresu ornitologii i ochrony przyrody.
Ochrona dzikich nadwieprzańskich łąk i starodrzewów dębowych. Projekt realizowany w 2006 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”. Przeprowadziłem w jego ramach 16 warsztatów ornitologicznych w dolinie dolnego Wieprza oraz opracowałem wnioski trzech użytków ekologicznych w dolinie (starorzecza Wieprza).
Zajęcia przeprowadzone w roku 2012/2014 w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Warsztaty nt.: „Awifauna Polski - jej bogactwo i ochrona ”, „O mądrych sowach, głupich gęsiach i czczonych ibisach, czyli rzecz o ptasim królestwie , „Czy zwierzęta bawią się w chowanego?”, „...nadajemy audycję z ptasiego kraju...” - o ptakach prawie wszystko,

Współpraca z czasopismami:

Dzikie Życie – członek redakcji
OIKOS – członek redakcji
Гуманитарный экологический журнал
Kijów - członek Rady Redakcyjnej
Eko i My – stały współpracownik
Wiadomości Brzozowskie – stały współpracownik
Biuletyn PKE – stały współpracownik  
Zielony Zeszyt REFA – stały współpracownik
Niedziela zamojsko-lubaczowska – stały współpracownik
Ulica Wszystkich Świętych – redaktor wkładki ekologicznej

Prócz tego publikacja w takich zagranicznych i krajowych czasopismach jak:
Мир животных  (Homel, Białoruś), Степной Бюллетень (Nowosybirsk, Rosja), Эколог и Я (Homel, Białoruś), Echa Polesia (Brześć, Białoruś), Wołanie z Wołynia (Ostróg, Ukraina), Obywatel, Kraska, Bunt Młodych Duchem, Kurier Galicyjski (Lwów, Ukraina), Zamojski Kwartalnik Kulturalny, Grot.


Ekoblog „O przyrodzie na Wschodzie”
http://swietostworzenia.pl/o-przyrodzie-na-wschodzie  


Publikacje popularnonaukowe i inne:


- Wojciechowski K.,2014, Dzik nie jest zły, Wiadomości Brzozowskie, R. XXIII, Nr 2(267), s. 59
- Wojciechowski K.,2014, Krew na piórach, czyli II edycja Konkursu dla Mediów „Zgniłe Pióro im. Staruchy Szapoklak”, Dzikie Życie, nr 2(236), s. 16-17

- Wojciechowski K.,2014, Kwiczoł…bez galarety, Wiadomości Brzozowskie, R. XXIII, Nr 1(266), s. 63
- Wojciechowski K.,2014, Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody, Eko i My, nr 1 (210), ss. 38-39
Tochtamysz A., Wojciechowski K.,2014, „GEKON” kocha wilki, Eko i My, nr 1 (210), s. 4
- Wojciechowski K.,2013/2014, Nie zabijajcie nam gołębi!, Dzikie Życie, nr 12(234) i 1(235), s. 25-26
- Wojciechowski K.,2013, O dokarmianiu ptaków, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 12(265), s. 61
- Wojciechowski K.,2013, Płomykówka – kościelna sowa, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 11(264), s. 58
- Wojciechowski K.,2013, Jaszczurka, której nie ma, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 7-8(260-261), s. 94-95
- Wojciechowski K.,2013, Zgniłe Pióra rozdane, Dzikie Życie, nr 6(228), s. 14-15
- Parnikoza I., Wojciechowski K.,2013, Pierwsze międzynarodowe seminarium o ideologii ochrony przyrody na Krymie, Dzikie Życie, nr 6(228), s. 12-13
- Wojciechowski K.,2013, Głuszec-bard natury, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 4(257), s. 71
- Wojciechowski K.,2013, Betonowa fauna mistrza Horodeckiego, Eko i My, nr 4(202), s. 6-9
- Wojciechowski K.,2013, Ryś ostrowidz, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 3(256), s. 63
- Wojciechowski K.,2013, Żółw błotny – starzec z bagien, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 2(255), s. 77
- Wojciechowski K.,2013, Konkurs dla mediów „Zgniłe Pióro”, Dzikie Życie, nr 2(224), s. 21-22
- Wojciechowski K.,2013, Druga Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody, Dzikie Życie, nr 2(224), s. 17-19
- Wojciechowski K.,2013, Puszczyk mszarny, Wiadomości Brzozowskie, R. XXII, Nr 1(254), s. 66
- Wojciechowski K.,2012, Cmentarze kipiące życiem, Eko i My, nr 11(197), s. 12-15
- Wojciechowski K.,2012, Bój o świstaka, Wiadomości Brzozowskie, R. XXI, Nr 9(250), s. 74
- Wojciechowski K.,2012, Gąsiorek, czyli Zorro w tarninach, Wiadomości Brzozowskie, R. XXI, Nr 7-8(248-249), s. 82
- Wojciechowski K.,2012, W kaczym królestwie, Wiadomości Brzozowskie, R. XXI, Nr 4(245), s. 80
- Wojciechowski K.,2012, Wiosna na stawach, Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 19(711), s. VII
- Wojciechowski K.,2012, Bocian – ptak, który łączy narody, Eko i My, nr 4(191), s. 24-27

- Парникоза И. Ю., Войцеховский К., 2012, 1-я Международная польсео-украинская школа по заповедному делу (школа Борейко-Войцеховского), Степной Бюллетень зима 2012 Н 34, с. 77-78
- Wojciechowski K.,2012, Klucz do wiosny, Wiadomości Brzozowskie, R. XXI, Nr 3(244), s. 47

- Wojciechowski K.,2012, W grupie raźniej, czyli uszatki zimą, Wiadomości Brzozowskie, R. XXI, Nr 2(243), s. 66

- Борейко В. Е., Парникоза И. Ю., Бриних В. А., Войцеховский К.,2011, Красная книга. Этыко-правовой анализ и взгляд в будущее, Гуманитарный Экологический Журнал, вып. 4(43), Том 13, с. 1-23

- Борейко В. Е., Парникоза И. Ю., Бриних В. А., Войцеховский К.,2011, Красная книга — взгляд в будущее: философия и этика отечественной Красной книги. Мир Животных №9-10(46)2011, с. 23

- Wojciechowski K.,2011, Czynna czy bierna ochrona przyrody? Chronić procesy czy gatunki?, Dzikie Życie, nr 10(208), s. 10-12

- Wojciechowski K.,2011, Na ratunek ukraińskim wilkom, Dzikie Życie, nr 6(204), s. 18-19
- Wojciechowski K.,2010, „Bocian” bocianowi bratem, Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 33(621), s. II

- Войцеховский К.,2010, Браконьерство = вандализм, Мир Животных №5(32)2010, с. 24-27
- Wojciechowski K., Chomiuk M., Abramczuk A., Borejko W.,2010, Kłusownictwo w Polsce, Białorusi i na Ukrainie – bestialski proceder, Stowarzyszenie ekologiczno-społeczne „Zielona Swoboda”, Michów, s. 20

- Wojciechowski K.,2010, Zabójcy braci mniejszych, Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 4(592), s. VIII
- Jasiński R., Wojciechowski K.,2009/2010, Największą przygodą było fotografowanie dzikiego wilka w Polsce,(wywiad z Grzegorzem Leśniewskim), Dzikie Życie, nr 12(186) i 1 (187), s. 18-22

- Вайцяхоўскі К.,2009, Чалавек, які палюбіў баброў, Мир Животных №10(26)2009, с. 14-15

- Войцеховски К.,2009, Тяжкая доля зубра, Гуманитарный экологический журнал №4, 2009

- Wojciechowski K.,2009, Kłusownictwo – bestialski proceder, Kraska, nr 17 (1-2/2009), s. 44-51

- Wojciechowski K.,2009, Motyle Pana Arkadego, Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 43(579), s. IV-V
- Wojciechowski K.,2009, Sześć stepowych tchórzy(3) Miłość aż po grób, Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 33(569), s. VI-VII
- Wojciechowski K.,2009, Sześć stepowych tchórzy(2) Od maleńkości, Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 32(568), s. VI-VII
- Wojciechowski K.,2009, Sześć stepowych tchórzy(1), Niedziela zamojsko-lubaczowska, nr 31(567), s. VII
- Wojciechowski K.,2008, Zimowe sąsiadki, Eko i My, nr 5(149), s. 20-21
- Wojciechowski K.,2008, Ciężki los żubra, Dzikie Życie, nr 5 (167), s. 18-19
- Wojciechowski K.,2008, Dzikie życie po Czarnobylu, Dzikie Życie, nr 4 (166), s. 5-8
- Wojciechowski K.,2007, Polują po carsku, Dzikie Życie, nr 11(161), s. 5
- Wojciechowski K.,2007, O ptakach Lubelszczyzny, Dzikie Życie, nr 7 i 8 (157 i 158), s. 6
- Wojciechowski K.,2007, Puszczyk mszarny – boradataja kuhakajka, Dzikie Życie, nr 4(154), s. 8
- Wojciechowski K.,2006, Gdzie jesteś wróbelku ?, w: Cwener A.(red.),2006, Rosnąć można tylko z ziemi… Konspekty lekcji i warsztatów ekologicznych inspirowanych myślą Sergiusza Riabinina, Zielony Zeszyt REFA 2006, s. 25-28
- Wojciechowski K.,2006, Lądowanie na susłach, Dzikie Życie, nr 7 i 8 (145-146), s. 4-5
- Wojciechowski K., Jasiński R.,2005, O ptakach Lubelszczyzny (wywiad z Januszem Wójciakiem) OIKOS nr 2 (39), s. 2-4
- Wojciechowski K.,2004, Awifauna Polski (recenzja), Dzikie Życie, nr 59(119) s. 4
- Wojciechowski K.,2003, Żółwiowa strategia, Biuletyn PKE, nr 9 (116), s. 11-13
- Wojciechowski K.,2003, Pielgrzymi Puszczy (recenzja), Biuletyn PKE, nr 11 (118), s. 23-24
- Wojciechowski K.,2002, Ptaki w mieście, Kraska 8 (1-2/2002), s. 29-31


Tłumaczenia z języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego:

- Starowojtowa W.,2014, Bezdomne zwierzęta w Białorusi, Eko i My, nr 3(212), ss. 36-39
- Wasyluk O.,2013, Wyprawa do krainy bobaków, Eko i My, nr 9(206), s. 14-15

2013 – Regionalny Rok Bociana, 2013, Wołanie z Wołynia, nr 3(112), s. 35-37
Borejko W., Parnikoza I.,2013, Wilk na Ukrainie – to wszystko musi się zmienić, Dzikie Życie, nr 3(225), s. 6-10
- Sudec N.,2012, Życie na piaskach, Eko i My, nr 12(198), s. 20-22
- Rezolucja I Szkoły Ochrony Przyrody Borejki-Wojciechowskiego,2012, Dzikie Życie, nr 2(212), s. 14
- Borejko W.,2011, W obronie polowań, Dzikie Życie, nr 11(209), s. 17-18
- Polańska K.,2010/2011, Delfiny w delfinariach Ukrainy, Dzikie Życie, nr 12 i 1(198 i 199), s. 14-15
- Borejko W.,2010/2011, Delfiny powinny otrzymać prawa cywilne, które mają ludzie. List otwarty do Prezydenta Ukrainy W.F. Janukowycza, Dzikie Życie, nr 12 i 1(198 i 199), s. 15
- Kitiel D.,2010, Zoologiczne przygody Białorusina na Morzu Białym, Eko i My, nr 7-8(172), s. 16-19
- Szewczenko N.,2010, Królestwo niedźwiedzia pod drogę, Dzikie Życie, nr 5(191), s. 20
- Borejko W.,2009/2010, Genocyd wilków i ich ochrona w Rosji na Białorusi i Ukrainie, Dzikie Życie, nr 12(186) i 1 (187), s. 23-27
- Prokopczuk W.,2008, W poszukiwaniu płomykówki, Eko i My, nr 12(155), s. 26-27
- Borejko W.,2008, Ochrona wilków na Ukrainie: zagadnienia moralne i problemy prawne, Dzikie Życie, nr 5(167), s. 12-14
- Program Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków,2008, Dzikie Życie, nr 5(167), s. 15-16
- Manifest Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków,2008, Dzikie Życie, nr 5(167), s. 17
- Listopad O.,2007, Błagalny krzyk żubra, Dzikie Życie, nr 11(161), s. 4-5
- Ukazem prezydenta Białorusi Brześć został ogłoszony najbardziej słowiczym miastem w kraju,2007, OIKOS, nr 1(42), s. 16-17

- Abramczuk A.,2007, Nocni mieszkańcy lasów, OIKOS, nr 1(42), s. 17
- Byšnioŭ I.,2007, Dżungle Czarnobyla, Eko i My, nr 4(138) s. 6-9

- Abramczuk A.,2006, Poranek nad stawami, Eko i My, nr 12(134), s. 14-15.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego