Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Jacek Lejman
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie
Wydzia
ł Filozofii i Socjologii
Instytut Filozofii
Zak
ład Etyki

Zainteresowania naukowe:
Etologia zwierz
ąt, socjobiologia, ekologia i etyka środowiskowa.

Spis
wybranych publikacji:

- Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia współczesna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 270,
-
Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 412,
-
Etyka socjobiologii, czyli „immoralizm” z ducha biologii poczęty, [w:] T. Szkołut (red.), Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności. Studia Etyczne i Estetyczne, Zbiór IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 57-76. ) współpraca Czesław Gryko
-
Etologia a problem natury ludzkiej, „Annales UMCS” Vol. XXIII, Sectio I, Lublin 1998, s. 113-125.
- Człowiek jako „zwierzę terytorialne, [w:] Przestrzeń w nauce współczesnej, S. Symotiuk, G. Nowak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, Tom 2, s. 81-107..
-
„Człowiek etologiczny czyli biologia w poszukiwaniu natury ludzkiej, [w:] Hominem Quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej, Księga jubileuszowa ofiarowana Prof. S. Jedynakowi, (red. A. Drabarek, S. Symotiuk), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 697-707.
-
Etyka a temperament (z badań nad osobowością u człekokształtnych), „Archeus, Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000, s. 77-89.
-
Filozofia a współczesne nurty biologii, [w:] B. Burlikowski, W. Słomski (red.), Filozofia w szkole, T. 2, Kielce-Warszawa 2001, s. 261-277.
-
Ewolucja a proces komunikowania się, [w:]  Zrozumieć świat i człowieka, (red. W. Słomski, W. Rechlewicz, L. Wiśniewska-Rutkowska, R. Sitek), Ak. Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 449-472
-
Przemoc w świecie zwierząt. Wstęp do analiz ludzkiej agresywności: [w:] Przemoc i filozofia. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, J. Mizińska, M. Kociuba (red.), zbiór 8, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 37-66.
-
Filozoficzne aspekty nowej biologii. [w:] Filozofia wobec XXI wieku, L. Gawor (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 258-265.
- Człowiek jako interfejs, „Wschodni Rocznik Humanistyczny, T. I, Radzyń Podlaski 2004, s. 265-278.
-
Dlaczego jesteśmy tacy a nie inni: psychologia ewolucyjna a życie codzienne (rec. z: R. Wright, Moralne zwierzę, [w:] „Annales UMCS, Vol. XXIX, Sectio I, 2004-2005, s. 343-346.
-
Status zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju [w:] Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Suplement do nr 26, Z. Ciecko (red), Wszechnica Mazurska w Olecku, Lublin 2004, s. 91-109
-
Edukacja etyczna w świetle nowej biologii, [w:] Filozofia w szkole. Współczesne dylematy i wyzwania etyczne, B. Burilkowski, W. Rechlewicz (red.), Kielce 2005, s. 69-74..
-
Zwierzęta w filozofii (Zarys historii problemu: od filozofów starożytnych do I. Kanta), „Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom II, Lublin Radzyń Podlaski Siedlce 2005, s. 325-368.
-
Etyka zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju (szkic filozoficzno-kulturowy), [w:] „Problemy Ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne Vol. 1, Nr 2, Lublin 2006, s. 93-98
-
Ekologizm a globalizacja, [w:] „Radzyński Rocznik Humanistyczny Tom 5, Radzyń Podlaski 2007, s. 226-248.
-
Komu tak naprawdę brakuje wyobraźni: ewolucjonistom czy kreacjonistom. W odpowiedzi na artykuł Lecha Zdybla, [w:] „Wschodni Rocznik Humanistyczny Tom IV, Lublin, Radzyń Podlaski.

- Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt, "Ethos" nr 102, Lublin 2013, s. 67-95
-
Dusza rosyjska - od reifikacji do upodmiotowienia zwierząt (rec. J. Tymieniecka-Suchanek, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Wyd. UŚ, Katowice 2013), "Wschodni Rocznik Humanistyczny" T. IX, Radzyń Podlaski, Lublin, 2013, s. 408-410

- Racjonalność zwierząt wobec kryteriów ludzkiej racjonalności, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, T. I (Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny), red. J. Tymieniecka-Suchanek, Wyd. UŚ, Katowice 2014 (w druku)

Wybrane konferencje i odczyty:

- Człowiek jako „zwierzę terytorialne, referat wygłoszony na sesji Przestrzeń we współczesnej nauce, Lublin, 24. 11, 98.; uczestnictwo (głosy w dyskusji) w innych sesjach tej serii.
-
Miasto – nowotwór ludzkości, referat wygłoszony na: „Wiasto-Mieś. Przestrzeń życia wczoraj i dziś, sympozjum towarzyszące Zdaerzeniom 99, 13 maja 1999 (materiały z sympozjum miały ukazać się drukiem)
-
Nałęczów 23-25- 2002, Międzynarodowa sesja Filozofia wobec XXI wieku, referat: Filozoficzne aspekty nowej biologii.
-
Lublin 06. 03. 2004, Biosocjologia a feminizm, sesja PTF i PTS: referat: Socjobiologia a feminizm
- Krzywe k. Suwałk 17-19 06. 2004: konferencja Filozoficzno-społeczne i przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy: Un. im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Wszechnica Mazurska w Olecku, Wydział Ochrony środowiska; Wigierski Park Narodowy; referat: Status zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju.
-
Roskosz k. Białej Podlaskiej 23-24 09. 2004: konferencja Globalizacja kryzys czy równowaga? Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Organizatorzy: Instytut Socjologii UMCS, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej. Referat: Świadomość ekologiczna wobec procesów globalizacji.
-
Lublin 09.11.2004: Uniwersytet 3-go wieku. Odczyt Antropologiczne aspekty socjobiologii
Kazimierz Dolny 24-26 wrzesie
ń 2006: konferencja Filozoficzne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, Organizator: Politechnika lubelska i inni. Referat: Etyka zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju.
-
Krajowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej (22-23.05.2014, Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ): Socjobiologiczne korzenie memetyki.
-
”Człowiek zwany zwierzęciem. Od socjobiologii do socjobiologii człowieka odczyt (Kognitywistyka i antropologia porównawcza, KUL, Lublin 29.01.2014
-
„Racjonalność zwierząt wobec kryteriów ludzkiej racjonalności (.Międzynarodowa Konferencja Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, UŚ Sosnowiec 08-09.05. 2013).
-
”Socjobiologiczna bio-antropologia – mit, czy nowy paradygmat” (Konferencja Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Od teorii działania po nadawanie sensu doświadczeniom, KUL, Lublin 05-06. 12. 2013)
-
”Philosophical and Beyond Philosophical sources of anthropocentrism” (International Academic Conference Animal and Their People. The Fall of the Anthropocentric Paradigm?, PAN, Warszawa 12-14. 03, 2014), współreferent: Maciej Ulita.

Zwierzęta…

Moimi badaniami nad zwierzętami kierują dwa motywy. Pierwszy to „potrzeba serca będąca wynikiem częstego z nimi przebywania. Drugi to wynik badań i lektur dotyczących świata zwierząt. W efekcie tak w jednym, jak i w drugim przypadku zrozumiałem, że zwierzęta to nie automaty reagujące na bodźce z otoczenia, ale istoty obdarzone inteligencją, osobowością, kierujące się w swych wyborach podobnymi jak ludzie emocjami. W moim przypadku obydwa te motywy łączą się ze sobą. Z jednej strony, bezpośredni kontakt ze zwierzęcymi przyjaciółmi sprawił, że zacząłem na zwierzęta patrzeć zupełnie inaczej, dostrzegłem w nich coś zdecydowanie bardziej „ludzkiego niż chciałem to wcześniej przyznać. Z drugiej strony, lektura pism etologów, socjobiologów, zoosemiotyków, ekologów pozwoliła mi dostrzec, że istnieje ogromna dysproporcja między tym, co powszechnie sądzi się o zwierzętach, a tym, czym tak naprawdę są. Efektem tego zainteresowania i zadziwienia zarazem był szereg artykułów napisanych przeze mnie na temat zwierząt oraz dwie obszerne książki poświęcone tej tematyce.
A wszystko zaczęło się dawno temu… w drodze do szkoły, kiedy znalazłem na śmietniku kundelka... Najpierw był więc pies Wampek, a potem kotka mojej żony Julia...

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego