Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Dominika Dzwonkowska


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Instytut Ekologii i Bioetyki


01-318 Warszawa
ul. Wóycickiego 1/3, b.23, p. 308,
e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania  naukowe :

Ekofilozofia, etyka środowiskowa, etyka posthumanistyczna, etyka ochrony zwierząt, etyka cnót środowiskowych, zrównoważony rozwój, filozofia klasyczna, filozofia techniki, odpowiedzialność jako kategoria filozoficzna, odpowiedzialność społeczna biznesu.

Wybrane Publikacje :


- Dzwonkowska D., Szacunek wobec życia a odpowiedzialność za życie – etyka poszanowania życia Alberta Schweitzera a etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa, w: Dominik K., Dzwonkowska D., Waleszczyński A. (red.), „Główne problemy współczesnej etyki”, Episteme 51(2008), ss. 157-167.

- Dzwonkowska D., Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności, Studia Ecologiae et Bioethicae, 5(2007), ss.143-156.
- Dzwonkowska D., Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce, Studia Ecologiae et Bioethicae, 9(2011)2, ss. 23-41.
- Dzwonkowska D., Pozytywistyczne ujęcie relacji filozofii do nauk przyrodniczych, Studia Philosophiae Christianae 47(2011)2, ss. 199-212.

- Dzwonkowska D., Dyskusja nad rolą nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej, w: M. Woźniczka i A. Marek-Bieniasz, „Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos”, AJD, Częstochowa 2012, ss. 109-123.

- Dzwonkowska D., Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w dobie globalizacji, w: H. Ciążela, W. Tyburski, „Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna”, APS, Warszawa 2012, ss. 91-100.
- Dzwonkowska D., Od antropocentryzmu do ontocentryzmu – współczesne propozycje dyskursu praw bytów pozaludzkich, w: Justyna Tymieniecka-Suchanek (red.), „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. I. Aspekt posthumanistyczny i trans humanistyczny”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, w druku.

- Dzwonkowska D., Problem techniki w społeczeństwie konsumentów, Seminare, w druku.
- Recenzja książki The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics David J. Gunkel. Massachusetts: The MIT Press, 2012. International Philosophical Quaterly.


Udział w kongresach, sympozjach i konferencjach:

- Szacunek wobec życia a odpowiedzialność za życie: etyka Alberta Schweitzera a filozofia Hansa Jonasa, Międzynarodowa konferencja Główne problemy współczesnej etyki, (Warszawa, UKSW, 13.05.2008)

- Imperatyw odpowiedzialności Hansa Jonasa a zasada zrównoważonego rozwoju, (Olecko-Kowno, 19-21.05.2008)

- Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w dobie globalizacji (Warszawa, 27.05.2011)
- Dyskusja nad rolą nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej, konferencja Filozofia a nauki przyrodnicze od physis do metaphysis i anthropos, (Częstochowa, Akademia J. Długosza, 29.09.2011)

- Warsztaty z zakresu filozofii techniki w ramach Akademii Młodego Filozofa (Warszawa, 17.05.2012)

- W poszukiwaniu holistycznego ujęcia techniki, IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, (Wisła, 19.09.2012)
- Szesnaste coroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Środowiskowej – prowadzenie panelu (Rochester NY, 3-5.11.2012)

- Referat „Od antropocentryzmu do ontocentryzmu — współczesne propozycje dyskursu praw bytów pozaludzkich” wygłoszony w trakcie I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek — Inny/Obcy Byt, (UŚ, Sosnowiec 8.05.2013)

- Referat „Etyczno-antropologiczne uwarunkowania kryzysu środowiskowego” wygłoszony w trakcie konferencji Współczesne problemy filozofii środowiskowej (Warszawa, UKSW, 16.05.2013)

- Referat „Virtue and vice in environmental ethics” wygłoszony w trakcie konferencji Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, (Kowno, Uniwersytet Witolda Wielkiego, 28.05.2013)
- Referat “Environmental virtue – a bridge between Christianity and ecology” wygłoszony na konferencji “International conference on climate change: Faith actors working towards climate justice” (Warsaw, Caritas, CIDSE & UKSW, 18.11.2013)

- Referat: “Humanistyczne aspekty ochrony środowiska” wygłoszony w trakcie Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa 25.02.2014.
- Referat „Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierze” w trakcie konferencji „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch paradygmatu antropocentrycznego?”, IBL PAN, Warszawa, 12 marca 2014.

- Referat „Przemiany relacji człowiek-zwierzę w myśli ekofilozoficznej” w trakcie konferencji „Praktyczna Filozofia Przyrody”, UKSW, Warszawa, 27.03.2014.
- Referat "Introduction to environmental ethics” podczas konferencji Philosophy of Nature, Uniwersytet Roma Tre, Rzym, 14.04.2014.
- Referat Virtue and vice in environmental discourse, dyskutanci: prof. Gianfranco Pellegrino (LUISS) i Marcello di Paola (LUISS), Uniwersytet LUISS, Rzym, 16.04.2014.


Zwierzęta…


Od 2001 roku jestem wegetarianką.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego